Nidec Electric Motor Serbia d.o.o. Novi Sad

Job Opportunities / Отворене позиције

Тренутно отворене позиције можете видети и на њих аплицирати путем следећег линка. Обратите пажњу да сте изабрали тачну локацију (Нови Сад).

Nidec Motors & Actuators (Germany) GmbH (nidec-careers.com)

You may see current job vacancies and apply via the following link. Please make sure to select the right location (Novi Sad).

Nidec Motors & Actuators (Germany) GmbH (nidec-careers.com)

Privacy Policy / Политика приватности

Nidec Corporation (hereafter referred to as "Nidec") recognizes the importance of personal information, and makes all efforts to safeguard personal information provided by customers and related parties (including name, company name, address, telephone number, and e-mail address), and to ensure this information is handled in an appropriate manner.


Нидек Корпорација (у даљем тексту „Нидеk“) препознаје важност личних података и чини све напоре да заштити личне податке клијената и осталих релевантних лица (укључујући име, назив компаније, адресу, број телефона и имејл адресу), као и да осигура да се овим информацијама рукује на одговарајући начин.

1. Obtaining personal information / Прибављање личних података

Nidec shall only obtain personal information using legal and fair methods. When obtaining written personal information, Nidec shall clearly state the purpose of this and provide contact details, and shall obtain prior approval from the user. When obtaining personal information through other means, Nidec shall in advance publicize this intended usage and contact details on the Nidec website.

When obtaining personal information from customers, it is required that customers first agree to this "Privacy Policy." If the customer is unwilling to agree to this Privacy Policy, then Nidec may be unable to respond to certain inquiries or provide certain services. Thank you for your understanding.


идек ће прибављати личне податке искључиво путем легалних и правичних метода. Приликом прибављања личних података у писаној форми, Нидек ће јасно навести у коју сврху се прибављају ти лични подаци и уједно дати контакт податке везане за дату сврху, претходно добивши одобрење корисника. Приликом прибављања личних података путем других средстава, Нидек ће унапред објавити намеравану сврху и контакт податке на Нидек-овој веб страници.

Приликом прибављања личних података клијената, потребно је да се клијенти претходно сложе са овом „Политиком приватности“. Уколико клијент не жели да пристане на „Политику приватности”, постоји вероватноћа да Нидек неће бити у могућности да одговори на одређене упите или пружи одређене услуге. Хвала на разумевању.

2. Intended usage of personal information / Сврха употребе личних података

When introducing or providing products and services, Nidec may require that the user provide necessary personal information. In these cases, Nidec shall only utilize said information for the following purposes.

 1. 1.Manufacturing, sales, installation, and maintenance of Nidec products and services.
 2. 2.Provision of information and announcements
 3. 3.Contract-related management
 4. 4.Announcements and implementation of campaigns, exhibits, and other events
 5. 5.Provision of materials and samples
 6. 6.Recruitment
 7. 7.Questionnaire surveys

Additionally, when obtaining or using this personal information for other than the purposes above, Nidec shall at that time first obtain advance approval from the user.

Nidec shall not utilize obtained personal information for purposes other than previously clearly stated; however, Nidec may aggregate from this personal information statistical data that cannot be used to identify individuals.


Приликом представљања или пружања производа и услуга, Нидек може захтевати од корисника да пружи неопходне личне податке. У овим случајевима, Нидек ће користити наведене информације само у следеће сврхе.

 1. 1.Производња, продаја, инсталација и одржавање Нидек-ових производа и услуга
 2. 2.Пружање информација и давање саопштења
 3. 3.Управљање везано за уговоре
 4. 4.Најаве и спровођење кампања, изложби и других догађаја
 5. 5.Обезбеђивање материјала и узорака
 6. 6.Регрутација
 7. 7.Анкете

Поред тога, када прибавља или користи ове личне податке у друге сврхе осим у горе наведене сврхе, Нидек ће претходно добити одобрење корисника.

3. Management of retained personal information / Управљање задржаним личним подацима

In the management of stored personal information, Nidec has implemented appropriate security measures, and has in place hardware and software safety precautions required in order to both prevent data leaks, corruption, loss, or falsification, and to block unauthorized access. Additionally, Nidec has in place all necessary measures in order to safeguard personal information. These include having employees who handle this information undergo training in the protection of personal information, ensuring that care is taken in our selection of external contractors, and having said contractors conclude the necessary contracts. However, it is not possible to totally eliminate human error, nor is it technically possible to fully block unauthorized access; therefore, please be aware that there remains a remote chance of these occurring.

When collecting personal information through the website, Nidec utilizes SSL protocols, and these ensure that personal information is encrypted before transmission. To improve our service, site measurements utilizing Google Analytics of Google Inc. are incorporated into this site. Analysis may be carried out using "cookies" text files that are generated through these measurements, and some types of user information such as IP addresses may be collected by Google Inc. during the analysis. The information is used only for the purpose of analyzing site usage, sending of generated reports to the site operator, and for provision of other services. By using this site, users are regarded as having granted permission for the data processing carried out by Google Inc. through the method and for the purpose mentioned above.

 • * Users can disable cookies through their browser. However, if you disable cookies, some functions of this site may not be available.

Websites operated by Nidec may include links to external websites; however, Nidec will not be held liable for the protection of personal information through any websites not operated by Nidec.


У управљању ускладиштеним личним подацима, Нидек је примењује одговарајуће безбедносне мере, затим и безбедносне мере предострожности за хардвер и софтвер неопходне да би се спречили цурење података, корупција, губици или фалсификовање, као и да би се блокирали неовлашћени приступи. Поред тога, Нидек је предузима све неопходне мере у циљу заштите личних података. То подразумева да запослени који рукују овим информацијама претходно заврше обуку о заштити личних података, да се води рачуна о Нидек-овом избору екстерних уговарача и да поменути уговарачи претходно закључују неопходне уговоре. Међутим, није могуће потпуно елиминисати људску грешку, нити је технички могуће у потпуности блокирати неовлашћени приступ; стога треба имати на уму да постоји незнатна шанса да се то догоди.

Приликом прикупљања личних података преко веб странице, Нидец користи ССЛ протоколе, који омогућавају да су лични подаци шифровани пре преноса. У циљу побољшања наших услуга, у ову веб страницу су интегрисана мерења сајта помоћу Гугл Аналитикс компаније Гугл Корпорације. Анализа се може вршити коришћењем текстуалних датотека „колачића“ које се генеришу кроз ова мерења, а Гугл Корпорација током анализе може прикупити одређене врсте корисничких информација, као што су ИП адресе. Информације се користе искључиво у сврху анализе коришћења сајта, слања генерисаних извештаја оператеру сајта и за пружање других услуга. Коришћењем овог сајта, сматра се да су корисници дали дозволу за обраду података коју спроводи Гугл Корпоација путем наведеног метода и у горе наведене сврхе.

 • * Корисници могу онемогућити колачиће преко свог претраживача. Међутим, уколико се колачићи онемогуће, постоји могућност да поједине функције овог сајта неће бити доступне.

Веб странице којима управља Нидек могу укључивати везе ка екстерним веб страницама, међутим, Нидек неће бити одговоран за заштиту личних података преко било којих веб страница којима Нидек не управља.

4. Provision of personal information to third parties / Дељење личних података са трећим лицима

Only in the following circumstances, or when legal exceptions to the protection of personal information apply shall Nidec provide personal information to third parties.

 1. 1.If the agreement of the user has been obtained in advance.
 2. 2.If some business operations are outsourced. (This assumes an appropriate non-disclosure contract or agreement.)
 3. 3.If conducting business operations together with companies affiliated with Nidec, parties carrying out collaborative research, specified agents, or sales agents. In these instances, NIDEC CORPORATION shall be liable for management of said personal information, and its range of usage and usage purpose shall be detailed on the corresponding business division's page on Nidec's website.
 4. 4.If compelled to transfer control of personal information in accordance with business amalgamations, mergers, sell-outs, changes to corporate status, or business acquisitions.
 5. 5.If required by law. Additionally, if obtaining the agreement of the user could interfere with this performance of duties.
 6. 6.If required in order to protect life, health, or property, and obtaining the agreement of the user is difficult.
 7. 7.If particularly required in order to improve public health or to promote the healthy education of children, and obtaining the agreement of the user is difficult.

Само у следећим околностима, или када се примењују законски изузеци у погледу заштите личних података, Нидек ће личне податке делити са трећим лицима.

 1. 1.Уколико је сагласност корисника добијена унапред.
 2. 2.Уколико су одређене пословне операције екстерне. (Ово претпоставља одговарајући уговор или споразум о неоткривању података.)
 3. 3.Уколико се обављају пословне операције заједно са компанијама повезаним са Нидек-ом, странама које спроводе колаборативно истраживање, одређеним агентима или продајним агентима. У овим случајевима, НИДЕК КОРПОРАЦИЈА ће бити одговорна за управљање наведеним личним подацима, а опсег њиховог коришЋења и сврха употребе ће бити детаљно описани на страници одговарајуЋег пословног одељења на НидеК-овом веб сајту.
 4. 4.Уколико је неопходно да се пренесе контрола над личним подацима у складу са пословним спајањима, спајањима, продајама, променама корпоративног статуса или пословним аквизицијама.
 5. 5.Уколико то захтева закон. Додатно, ако би добијање сагласности корисника могло да омета спровођење ове дужности.
 6. 6.Уколико је то потребно ради заштите живота, здравља или имовине, а добијање сагласности корисника је тешко.
 7. 7.Уколико је то посебно потребно у циљу побољшања јавног здравља или промоције здравог образовања деце, а добијање сагласности корисника је тешко.

5. Disclosure of personal information / Окривање личних информација

If necessary, users may make a request for the disclosure of personal information held by Nidec. Additionally, when necessary, users may request that this information be amended. Nidec promises to respond in a suitable manner to requests for the safeguarding of personal information, and for its disclosure in accordance with legal requests.


У случају потребе, корисник може затражити откривање личних података које је претходно поделио са Нидек-ом. Поред тога, по потреби, корисници могу захтевати да се ове информације везане за личне податке измене. Нидек даје уверење да ће на одговарајући начин одговорити на захтеве за чување личних података као и њихово откривање у складу са правним захтевима.

Inquiry via E-mail / Упит путем имејла

Email / Имејл: posao@nidec-ma.com

NIDEC Group Search